Tüzük

pdf-icon-2x

 
 
AFYON KARAHİSAR SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (AFSIAD) ANA TUZUGU

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “AFYONKARAHİSAR SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Kısa Adı                                             :AFSİAD

Derneğin Merkezi: Afyonkarahisar Merkez olup şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde -2-

DERNEĞİN AMACI:

Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmış Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamlarını dernek çatısı altında toplayarak Türk Sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılması, Piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasını ve Ülkemizin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılmasına çalışmak derneğimizin esas amacıdır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:

Dernek Kamu Kurum ve kuruşlularının görev alanlarına giren konularda ilgili kurumlardan gerekli yasal izinleri almak kaydı ile aşağıdaki çalışmaları yapar:

1)İlimizde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü elde edebilmesinde önemli bir yeri bulunan sanayi ve hizmetler kesimlerinde verimliliğin artırılabilmesi için insan ve doğal kaynakların en etkin biçimde kullanılabilmesini sağlayacak teknolojik gelişmeleri teşvik eder.

2)İlimizde bulunan işadamlarının dünya pazarlarına açılımın hızlandırılması ve dengeli, hızlı bir sosyo ekonomik büyüme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi amacı doğrultusunda ihracatı teşvik edecek politikaları destekler;

3) Ülkemizi AB Üyeliğine götüren süreç içinde yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla temaslar kurarak ilimizde bulunan iş dünyasının görüş ve önerilerini yansıtır.

4) Derneğin amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanır: toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler.

5)Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sanayici ve işadamları dernekleri ile iletişim kurar, stratejik işbirliği yapar, gereğinde federasyonlar veya konfederasyonlar oluşturur.

6)Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, üniversiteler.vakıf, dermek, birlik ve benzeri kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar:

7) İlimizin öncelikli ekonomik ve sosyal konulan ile ilgili araştırmalar yapar, ülkenin iç ve dış sorunları ile ilgili görüş ve öneriler oluşturmak üzere çalışmalar yapacak vakıf kurar:

8) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

9)Türk ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için: sanayici, meslek, bilim ve işadamlarını bir araya getirerek ülke yararına çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar. Teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmaları teşvik eder ve yardımcı olur Gerekli toplantılar, geziler ve sergiler düzenleyebilir.

10)Milli ekonominin gelişmesi yolunda: sanayi, kalkınma, ihracat, yatının, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak, özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

11)Kalkınmamızın dengeli ve sosyal adalet düzeni içinde olması gerektiğine inanır. Sermaye, emek ve teşebbüsün birbirlerini tamamlayan ana unsurlar olması sebebi ile haklarının korunarak yurt kalkınmasında faydalı bir işbirliği içinde gelişmelerine yardımcı olur. Arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapar ve yaptırır, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir.

12)Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın sağlanması için ülkemizin ekonomik gücü içinde milli tasarrufların halka yönelmesini teşvik eder. Milli ekonominin dışa bağımlılıktan kurtarılıp, büyüyüp gelişmesi yolunda gerekli çalışmaları yapar.

13)Türk ekonomisinin: gelişmiş ekonomiler karşısında rekabetini sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Afyonkarahisar’lı işadamlarının ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder. Tüm dünya ülkelerinin üretimleri ile fiyat ve kalite yönünden rekabet edebilecek ürünlerinin yapımı ve pazarlanması hususunda yatırımcılara pazar temini ve üretim giderlerine yardımcı olur. yönlendirir.

14) Gelişen ekonomik hayata daha iyi uyum sağlamanın reklam ve tanıtım olduğu düşüncesi ile ülke içi ve dışında fuarlar düzenler. Düzenlenmiş fuarlara katılır, üyelerinin katılımım teşvik eder..

15) Üyelerimiz arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak amacı ile sosyal faaliyetlerde bulunmak gezi,yemek, çay,konser,kermes,eğlence, ve çeşitli turnuvalar düzenlemek

16)Her kademede ehliyetli elemanların yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla resmi ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapar.

17)Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaç!arını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

18)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer demeklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

19) Ülkemizde meydana gelen sel. deprem, yangın, heyelan ve sair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak.

20)5253 Sayılı Dernekler kanunun 26.Maddesinde belirtilen tesisleri gerekli yerlerden yasal izinleri alarak açmak

21)Üyelerin sosyal.kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamak,her türlü hak ve menfaatlerinin korunmasına çaba harcar.

22)Ramazan ayı dolayısı ile Afyonkarahisar halkının yardımlaşma ve dayanışmasına sağlamak amacıyla iftar ve sahur yemekleri vermek.

23)Ülke bazında ortak girişimcilik hareketlerini sağlamak üzere üyeleri arasından veya dışarıdan kurulacak çok ortaklı ticari ve sınai işletmelere sonradan ortak olur veya kurulusunu gerçekleştirir.

24) İlimizde Yüksek öğrenime devam eden fakir ve kimsesiz öğrencilere eğitim ve öğrenim bursu vermek

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiili ehliyetine sahip derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarım taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye. bu amaçla tutulacak deflere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarım sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl ödememek

4-Dernek organlarında verilen kararlara uymamak

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

6-3 nolu maddeye göre dernekten çıkanların Yönetim Kurulu kararıyla tekrar kayıtları yapılabilir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

ŞEREF ÜYELİĞİ

Madde 6- İlim ve iş alemine mensup özel kişilerden layık görülenlerle toplantıya katılan veya derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile şeref üyeliği verilebilir Şeref üyeleri Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak etmekle beraber oy kullanamazlar. Seçme ve seçiline haklan yoktur.

Dernek Organları

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1Genel kurul.

2Yönetimkurulu,

3-Denetim kurulu.

4-Onur Kurulu

5-Yüksek İstişare Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 8-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul:

1 -Derneğin Olağan Genel Kurul toplantısı 3 yılda bir OCAK ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya demek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa: üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır: çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine getirilecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan hey eti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır: üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkam veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkam ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkam bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma usül ve Şekilleri

Madde 9-Genel kurulda.yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oy açık tasnif ile diğer konulardaki kararlar da açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararlan, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Demek organlarının seçilmesi.

2-Demek tüzüğünün değiştirilmesi.

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

8-Derneğin uluslar arası faaliyetle bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

9-Derneğin fesih edilmesi,

10-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

11-Dernek adına sosyal tesis açılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir,

12-Dernek adına sandık açılması konusunda karar vererek gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir

13-Dernek adına eleman çalıştırılması konusunda karar alarak gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir.

14-Demek adına bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek üzere gerekli kararlan alarak gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir

15-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

16-Derneğin aynı amaç doğrultusunda kurulu bulunan federasyona katılması veya ayrılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verir.

Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 11- Yönetim Kurulu 11 Asil ve 11 Yedek üye olarak genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan,başkan yardımcısı,sekreter, sekreter yardımcısı, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu. Tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususla kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz inal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, demek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

4-Genel kurulun verdiği yetki ile dernek adına sosyal tesislerinin ve dernek adına sandık açılması konusunda gerekli çalışmaları yapar

5-Genel kurulda alınan kararlan uygulamak

6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarım açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

7-Bütçenin uygulanmasını sağlamak

08-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

09-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

10-Genel kuruldan almış olduğu yetki ile derneğin aynı amaç doğrultusunda kurulu bulunan federasyona konfederasyona veya bir kuruluşa katılması ve ayrılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak

11 -Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denelim kurulu: derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defler, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarım bir rapor halinde yönetim kuruluna veya toplandığında genel kurala sunar.

ONUR KURULU

MADDE 13: Onur Kurulu .Genel Kurulca dernek asil üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Onur Kurulu gerekliğinde toplanıp kendisine Yönetim kurulunca verilen hususlarda karar verir.

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

MADDE 14: Yüksek İstişare Konseyi derneğin en büyük danışma organıdır. Konsey Türk ilim ve iş aleminde geniş bilgi ve tecrübe ile temayüz eden Demek üyeleri arasından Genel Kurulca üç yıl için seçilir. Müddeti biten kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Konsey ve Yönetim Kurulu eski Başkanları ile yürürlükteki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Konseyin tabii üyesidir. Tabii üyeler aynı kalmak şartıyla asil üyeler arasından 5 asil 5 yedek olarak seçilir. Konsey ilk toplantısında kendine bir başkan bir başkan yardımcısı, sekreter ve bir sekreter yardımcısı seçer.

Konsey yılda en az iki defa konsey başkanının daveti ile ve üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanarak konuları müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar konsey kararları istişare nitelikte olup yönetim kurulunu bağlamaz.

Yüksek istişare konseyi toplantılarına, gündemin özelliğine göre sanayi,ticaret ve diğer iş ve sanayi kollarında çalışan yasal veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyeleri, görüş teatisinde bulunmak üzere Konsey başkanlığınca devamlı veya genel olarak davet edebilirler.Bu kişiler Konsey oylamasına katılamazlar

Konseyin Başlıca Görevleri:

a)Türk sanayi ve iş hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak.

b)Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı   ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli tedbirleri tavsiye etmektir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

I-Üye aidatı: Aylık Üye aidatı olarak 150.00 TL.Giriş Ödeneği olarak 1.500.00 TL alınır. Daha önce derneğimize üye olup istifa yolu ile ayrılan üyeler tekrar üye olmak isterlerse   bu üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulumuzca kabul edildiği takdirde derneğe giriş ödeneği alınmaz Bu tür işlemlerde yönetim kurulu genel kuruldan yetki almak zorundadır. Genel Kurulun verdiği karar uygulanır

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağışlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.

6-Derneğin, amacım gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Tüzükte gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilirler.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usu! ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise. yıl sonlarında (31 Aralık). Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

Demek gelirleri. Alındı Belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin. Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan Ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi. kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Demek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile demek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Beyanname Verilmesi

Madde 18-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin Demek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde demek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi: genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Demek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 20- Dernek genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve demeği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Temsilcilik Açma

Madde 22-Dernek. gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek, amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Tüzük Değişikliği

Madde 23- Tüzük değişiklikleri genel kurulca yapılır. Genel kurulun Tüzük değişikliğine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı yapılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı demek yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki kalından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçle iki çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul Karan İle Fesih

Madde 24– Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması sarılır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı yapılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denelim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz, feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

   Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye   Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “Afyonkarahisar Sanayicileri Ve İşadamları Derneği (AFSIAD)” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

MADDE 26: Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere.Genel kurul karan ile kurulmuş veya kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim kurulu yetkili ve görevlidir.

Demek üyesi olduğu federasyonun   tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği   sayıda üye ile temsil olur.

Temsilci üyeler.Yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel kurul tarafından seçilirler.

Dernek kendi üyelerinden alman yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

DERNEĞİN SANDIK KURMASI:

MADDE 27: Dernekler tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak gelir faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

LOKAL AÇMA

MADDE 28: Dernek tüzükle gösterilen amaçlan gerçekleştirmek üzere üyeleri için lokal açabilir ve lokallerinde içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi Mülki İdare amirinden izin alınmasına bağlıdır. Bu tesislerin açılması. işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.

Hüküm Eksikliği

Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Demekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın demekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

YÖNETİM KURULU

Hüseyin ŞEHİTOĞLU                   Metin İPLİKÇİOĞLU           Kadir SAYIN             Muammer TÜRKER

Yönetim Kurulu Başkanı                     Üye                                   Üye                               Üye

 

 

 

Adnan DEMİREL                     Akif İŞBİLİR                     Kamil AYVALI                 Oktay OKAY

Üye                                     Üye                                   Üye                             Üye

 

 

 

 

Yücel ALBAY                             Abdurrahman ALP              Ramazan AVCI

Üye                                               Üye                                   Üye